Dr. M.V. Latkar >>Home

 mv_latkar Dr. M.V. Latkar
Associate ProfessorVisvesvaraya National Institute of Technology
Email:
mvlatkar@civ.vnit.ac.in
Office :0712-2801087

Areas of interest:

  • Environmental Biotechnology
  • Environmental Chemistry
  • Environmental Microbiology